pix4-teamwork-1570x1570

การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ (T.E.A.M. Together Everyone Achieve More) หลักสูตร 1 วัน

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ: T.E.A.M. Together Everyone Achieve More”     มุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรม เกิดจิตสำนึกของการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่หลักการทำงานเป็นทีมขั้นพื้นฐานสำหรับทีมงานที่อยู่ในสายงานเดียวกัน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันข้ามสายงานโดยมองที่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรโดยรวมเป็นสำคัญ โดยการเรียนรู้ ปัจจัยที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ และ องค์ประกอบของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การมีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยใช้เทคนิคการสอน “Enjoineering Teambuilding” ทั้งการบรรยาย การใช้สื่อมัลติมีเดีย และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีร่วมกัน
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีระบบการสื่อสารที่ดี รู้จักเป็นผู้ฟัง และผู้พูด ในการทำงานร่วมกัน
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติด้านบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

 

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. เรียนรู้ก่อนการเรียนรู้
 2. ทีมที่แข็งแกร่งสร้างกันอย่างไร
 3. ความไว้วางใจ รากฐานสำคัญของทีม
 4. เป้าหมายส่วนรวม สำคัญกว่า เป้าหมายส่วนตัว
 5. การสื่อสารที่เปิดเผย ทุกคนเข้าใจ ทีมเดินหน้าไปถูกทาง
 6. ทำอย่างไรให้ทุกคนพร้อมใช้ความสามารถสูงสุดและเสียสละเพื่อทีม
 7. เมื่อเจอปัญหาทุกคนพร้อมเผชิญและฝ่าฟันร่วมกัน
 8. กำลังใจขาดไม่ได้ ทุกคนสามารถเติมให้กัน

 

รูปแบบการอบรม

 1. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Activity)  60%
 2. การบรรยายแบบ  Participative  Technique 20%
 3. สื่อมัลติมีเดีย(Multimedia)  20%

* รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับผู้เข้าสัมมนา