Media & Articles

  • Home
  • Media & Articles
icf-coach-mentoring-gen5-1-min
16
Jul

ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC รุ่นที่ 5

ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC รุ่นที่ 5   “เตรียมพร้อมการเป็นโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากลแบบ ICF องค์กรการโค้ชที่ใหญ่ที่สุดในโลก”   โปรแกรมพี่เลี้ยงสำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ช ระดับ Associate Certified Coach (ACC)* และ Professional Certified Coach (PCC)** รับรองโดย International Coach Federation (ICF) หรือสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (*ACC: ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ACSTH ที่ได้รับการรับรองโดย ICF มาแล้ว 60 ชั่วโมง **PCC: สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ACTP หรือ ACSTH ที่ได้รับการรับรองโดย ICF มาแล้ว 125 ชั่วโมง)    ...
banner-BE2-ACSTH -3-01-latest-min
22
Jun

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 3

      หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 3   อนุมัติโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในแบบ ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours   อำนวยการสอนโดยทีมงานโค้ชมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF) ในระดับ PCC และ ACC   เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้โค้ชได้ผลจริง อ้างอิง ICF และจิตวิทยาบวก พร้อมทั้ง… การโค้ชตามหลักการทำงานของสมอง (Brain-Based Coaching) การกำกับดูแลอารมณ์ (Emotional Intelligence)...
BE5_banner-1-min
14
May

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring โดยสถาบัน BE Management Coach   เรียนที่ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 วันพฤหัสฯ – ศุกร์ ที่ 20-21 มิถุนายน 2562   Highlight เนื้อหาหลักสูตร เรียนรู้และเข้าใจความหมายและคุณลักษณะของ “Positive Leader ผู้นำเชิงบวก” และเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติและความมุ่งมั่นของทีมงานแต่ละคน เรียนรู้หลักการโค้ช (Coaching) เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญของผู้นำ โดยการทำความเข้าใจทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช การสื่อสารแบบโค้ช ฝึกฝนกระบวนการโค้ชโดยใช้โมเดลต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ การโค้ชตนเอง/ทีมงาน...
be60-gen2-banner-01
23
Apr

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 2

  หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 2   อนุมัติโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในแบบ ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours   อำนวยการสอนโดยทีมงานโค้ชมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF) ในระดับ PCC และ ACC   เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้โค้ชได้ผลจริง อ้างอิง ICF และจิตวิทยาบวก พร้อมทั้ง… การโค้ชตามหลักการทำงานของสมอง (Brain-Based Coaching) การกำกับดูแลอารมณ์ (Emotional Intelligence) เพิ่มเติมเครื่องมือสร้างการหยั่งรู้ (Intuition)...
BE4-Banner-r
12
Jan

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring โดยสถาบัน BE Management Coach   เรียนที่ โรงแรม Pullman G สีลม วันพฤหัสฯ – ศุกร์ ที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 อำนวยการสอนโดย: โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์, Professional Certified Coach (PCC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), CEO สถาบัน BE Management Coach และประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ...