สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

ผลสำรวจการโค้ชระดับโลก Global Coaching Study 2023

ผลการสำรวจด้านการโค้ชทั่วโลก*
ICF Global Coaching Study โดย PwC

*ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก
“2023 ICF Coaching Snapshot: Future of Coaching”

บริการด้านการโค้ช:

• ประสบการณ์การโค้ชมีความเชื่อมโยงเชิงบวกกับอายุของผู้ปฏิบัติงานโค้ช

• เปอร์เซ็นต์ของผู้ปฏิบัติงานโค้ช ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าห้าปีจะสูงกว่าในช่วงอายุที่น้อยกว่ากลุ่ม คนยุคมิลเลนเนียลเกือบสองในสาม (66%) มีประสบการณ์น้อยกว่าห้าปี เทียบกับ 40% ของโค้ช Generation X และ 22% ของ Baby Boomer

• ภาวะผู้นำเป็นเรื่องหลักของการโค้ช ที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยที่สุดในการสำรวจปี 2022 (34%)

รองลงมาคือ การโค้ชผู้บริหาร (17%) และธุรกิจ/องค์กร (13%) นอกเหนือจากธุรกิจขนาดเล็ก (3%)

• สัดส่วนที่ระบุการโค้ชธุรกิจเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเพิ่มขึ้นจาก 62% ในปี 2558 เป็น 65% ในปี 2562 และ 67% ในปี 2565

• ผู้ปฏิบัติงานโค้ชไม่ถึงหนึ่งในห้า (16%) ทำงานเป็นทั้งโค้ชภายในและภายนอก โดยเฉลี่ย

พวกเขาอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับหน้าที่การโค้ชภายใน (56%)

• ผู้ปฏิบัติงานโค้ชเกือบทั้งหมด (93%) ให้บริการนอกเหนือไปจากการโค้ช ได้แก่

ให้คำปรึกษา (59%) ฝึกอบรม (58%) และ/หรือ การอำนวยกระบวนการ (55%)

โดยเฉลี่ยแล้วโค้ชเสนอ เกือบสามบริการ ( 2.8 ) นอกเหนือจากการโค้ช

ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2015 และ 2019

Coaching Services:

• Coaching experience is positively linked to the age of the coach practitioner.

• The percentage of coach practitioners with less than five years’ experience is higher in the younger age groups. Almost two in three Millennials (66%) have less than five years’ experience compared with 40% of Generation X coaches and 22% of Baby Boomers.

• Leadership was the main area of coaching most frequently mentioned in the 2022 survey (34%), followed by executive coaching (17%) and business/organizations (13%). Along with small business (3%), those four areas of coaching are referred to collectively as business coaching throughout the report.

• The proportion identifying business coaching as their main specialty has been steadily rising, up from 62% in 2015 to 65% in 2019 and 67% in 2022.

• A little under one in five coach practitioners (16%) work as both an internal and external coach. On average, they devote a majority of their time to internal coaching duties (56%).

• Almost all coach practitioners (93%) offer services in addition to coaching. Most frequently, coaches also offer consulting (59%), training (58%), and/or facilitation services (55%). On average, coach practitioners offer almost three (2.8 ) services in addition to coaching. That is unchanged from 2015 and 2019.

Ref: 2023 ICF Coaching Snapshot: Future of Coaching

สถาบัน BE Management Coach

Our Vision:
“The Most Trusted Coaching School in Thailand for Organizations, Leaders, and People Development with the World-Class Coaching Standard.
เป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในการพัฒนาองค์กร ผู้นำ และบุคลากร ด้วยศาสตร์และศิลป์การโค้ชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก

Share

Tag

รับข้อมูลข่าวสารบทความทางอีเมล

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า