สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร
Train the Trainer 5 วัน

 

หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการสอน แก่วิทยากร หรือเจ้าหน้าที่ฝึกสอนภายในองค์กร เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ กระบวนการฝึกอบรม ฝึกฝนทักษะการออกแบบการสอน และเขียนแบบการสอน ร่วมถึงทักษะการนำเสนอ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะ เป็นหลักสูตรที่ใช้เทคนิค ABL ที่ผู้เข้าอบรมต้อง Active ตลอดเวลาอบรม และพร้อมให้การสนับสนุนการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการอบรม โดยสถาบัน BE Management Coach

ปรึกษาวางแผนการจัดฝึกอบรม หรือสอบถามค่าบริการ >>  “คลิก เพื่อติดต่อสถาบันฯ”

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า