สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรการโค้ชเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม
COACHING FOR HIGH PERFORMANCE +

หลักสูตรจัดฝึกอบรมการโค้ชแบบICF ทักษะที่สำคัญของผู้นำ หัวใจของการโค้ชคือไม่มีการชี้นำ มุ่งสู่ทางออก และช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ช ดึงศักยภาพตัวเองเพื่อการบรรลุเป้าหมาย: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

 

COACHING FOR HIGH PERFORMANCE+

หลักสูตรการโค้ชเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม (หลักสูตร 2 วัน)

กลุ่มเป้าหมาย:

สำหรับพนักงานองค์กรระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะผู้นำโดยใช้เทคนิคการโค้ชเป็นเครื่องมือเพื่อดึงศักยภาพของตนเองและทีมงานออกมาใช้อย่างสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของทั้งตนเอง ทีมงานและองค์กร (จำนวนไม่เกิน 24 ท่านเพื่อผลลัพธ์สูงสุด)

หลักการและแนวความคิด:

จากผลการสำรวจล่าสุดขององค์กรด้านการพัฒนาผู้นำระดับโลก CEB 2017 HR Executive Priorities Survey ระบุไว้ว่า พนักงานที่ตัดสินใจลาออกจากองค์กร มีสาเหตุหลักอย่างหนึ่งคือ พวกเขามองไม่เห็นความก้าวหน้าของตนเนื่องจากหัวหน้างานของเขาไม่มีทักษะในการช่วยวางแผนการพัฒนาด้านสายอาชีพให้แก่พวกเขา

การโค้ช เป็นเครื่องมือของการพัฒนาองค์กร (Organization Development) สมัยใหม่ที่ทรงประสิทธิผลที่สุดในยุคนี้ หัวใจของการโค้ชคือ การที่ผู้ได้รับการโค้ชนั้นกำหนดการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่มีการชี้นำ (Non-Directive) การโค้ชคือการมุ่งสู่ทางออก เน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวก และโค้ช (Coach) จะช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ช (Coachee) ดึงศักยภาพตัวเองเพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายของทีมงานและองค์กร 

ผู้นำในบทบาทโค้ช ยังสามารถช่วยให้ทีมงานเห็นถึงจุดแข็งของพวกเขาและมุ่งเน้นในเรื่องที่ยังมีความท้าทายของพวกเขาในมุมมองเชิงบวก ดังนั้นพวกเขาจึงเกิดความกระตือรือร้น ความรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในแผนงานและวิธีการของตน

วัตถุประสงค์:

 1. เรียนรู้หลักการโค้ชเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญของผู้นำ โดยการทำความเข้าใจทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช การสื่อสารแบบโค้ช 
 2. เรียนรู้กระบวนการโค้ชเพื่อค้นหาเป้าหมายส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและค่านิยม เป้าหมายของทีมงาน และจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลที่มุ่งเน้นพัฒนาจุดแข็งของพนักงานแต่ละท่าน 
 3. ฝึกฝนทักษะการโค้ชโดยใช้โมเดลต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ การค้นหาจุดแข็งเพื่อต่อยอดความสำเร็จ การโค้ชตนเอง/ทีมงาน การให้ Feedback และการติดตามผลงาน เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตร*

 • What does Coaching mean? การโค้ชคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร
 • Leader as a Coach ทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช
 • Communication+ Model โมเดลการสื่อสารอย่างโค้ช
 • G.R.O.W.+ Model โมเดลกระบวนการโค้ช (Finding Individual Strengths, Ikigai, and Appreciative Inquiry Model)
 • Developing Individual Development Plan จัดทำแผนการพัฒนาส่วนบุคคล 
 • 3F Performance Coaching Model โมเดลการโค้ชเพื่อเสริมสร้างผลการปฏิบัติงาน 
 • F.O.L.L.O.W.+ Model โมเดลกระบวนการติดตามผลการโค้ช

 

*หมายเหตุ – ทีมงานสามารถปรับเนื้อหาโดยนำข้อมูล Vision/ Mission/ Core Values/ Competencies/ KPI ขององค์กรท่านมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสอนได้

 

รูปแบบการอบรม:

 • ใช้เวลาอบรม 2 วัน เวลา 9.00 – 16.30 น.
 • Presentation: การบรรยาย และชมคลิปวีดีโอ (30%)
 • Workshop: ฝึกโค้ชคู่และ Triad สถานการณ์จำลอง สะท้อนมุมมองและความคิดเห็น (70%)

 

อำนวยการสอนโดย: 

 • โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์
 • โค้ชผู้บริหาร, Professional Certified Coach (PCC)
 • CEO สถาบัน BE Management Coach
 • นายกสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
 • อดีตประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ
Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า