สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
Proactive Supervisory Skills

หลักสูตรจัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะในด้านการบริหารคน ศิลปะการบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ : โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

 

Proactive Supervisory Skills 

หลักสูตรทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (หลักสูตร 1 วัน)

กลุ่มเป้าหมาย:

สำหรับพนักงานองค์กรระดับ หัวหน้างาน หรือผู้กำลังเตรียมพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน           ที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการของศิลปะการบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งทักษะที่จะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความไว้วางใจและจูงใจให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีพลังอำนาจที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย สามารถกระตุ้นจูงใจและสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเททำงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  (จำนวนไม่เกิน 25 ท่านเพื่อผลลัพธ์สูงสุด)

 

วัตถุประสงค์:

 • ตระหนักถึงทัศนคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้างาน
 • พัฒนาแนวคิดในการบริหารงานและการบริหารคนแนวใหม่
 • เสริมสร้างทักษะด้านการสั่งการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
 • เสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

 

เนื้อหาของหลักสูตร:

 1. ผลกระทบต่อองค์กรจากการที่มีหัวหน้างานที่ไร้ทักษะ
 2. ทัศนะคติของหัวหน้างานที่ดี
 3. เทคนิคการสร้างความศรัทธาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. ศิลปะการบังคับบัญชา และภาวะผู้นำ
 5. เทคนิคการสอนงาน การติดตามงาน การให้ Feedback

 

รูปแบบการอบรม:

 1. การบรรยายแบบ  Participative  Technique 50% 
 2. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Activity)  30%
 3. การระดมความคิดเห็น (Brain Storm) 10%
 4. สื่อมัลติมีเดีย(Multimedia)  10%

* รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับผู้เข้าสัมมนา

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า