สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจ
Inspirational Leadership

หลักสูตรจัดฝึกอบรมสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาทักษะภาวะผู้นำของตัวเอง และเข้าใจผลกระทบของทักษะการบริหารงานนั้น เพื่อใช้ภาวะผู้นำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

 

Inspirational Leadership

หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจ(หลักสูตร 1 วัน)

 

Inspirational Leadership เป็นรูปแบบภาวะผู้นำที่แพร่หลายมาก และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มุ่งหวังความสำเร็จอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ใช้งานได้ผลจริง และไม่ซับซ้อน สามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างดี

 

วัตถุประสงค์:

 • เพิ่มความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของงาน และปัจจัยสร้างประสิทธิภาพของคน
 • พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้
 • ทราบรูปแบบทักษะภาวะผู้นำของตัวเอง และเข้าใจผลกระทบของทักษะการบริหารงานนั้น
 • เข้าใจถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำให้สอดคล้องกับความสามารถ และพฤติกรรมของผู้อื่น
 • สามารถใช้ภาวะผู้นำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
 • เห็นความสำคัญในการให้โอกาสเพื่อพัฒนาตัวเอง และผู้อื่น

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

ผู้บริหาร หัวหน้างาน รวมทั้งพนักงานทั่วไปเพื่อพร้อมจะก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้นำ และสามารถใช้ภาวะผู้นำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

เนื้อหาวิชา:

น้อมนำหลักการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือ

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาประกอบและประยุกต์ใช้กับแนวความคิดผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น และสามารถใช้ได้จริงกับสังคมไทย

 

JOHARI WINDOW 

 • การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล(Sharing Area)
 • วิธีการให้และรับข้อมูลย้อนกลับ(Feedback Solicitation)
 • ทักษะการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น(Interpersonal Skills)

 

UNDERSTANDING TASKS AND HUMAN REQUIREMENTS 

 • ความรู้และการประยุกต์ใช้(Transferable Knowledge)
 • ความหมายของประสิทธิภาพในการทำงาน(Performance)
 • การแบ่งลักษณะคนด้วยความรู้ความพร้อม(Will/ Skill Model)
 • ประเภทของคนตามความรู้และพฤติกรรมความพร้อม(Performance Levels)
 • รูปแบบภาวะผู้นำตามพฤติกรรมการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยน(Directive/ Encouraging  Behavior)
 • การปรับใช้ภาวะผู้นำในรูปแบบต่างๆ(Leadership Styles)

 

INSPIRATION FACTORS

เข้าถึง

 • สภาวะทางอารมณ์กับแรงบันดาลใจ(Emotional Driving)
 • เป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจ(Vision and Goal Setting)
 • การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ(Communication for Inspiration)
 • การทำงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม(Collaboration)

 

DEVELOPMENT 

พัฒนา

 • การเรียนรู้จากการแบ่งงาน(Delegation)
 • การมอบหมายและให้อำนาจกับพนักงาน(Empowering)
 • เรียนรู้จากแบ่งปันข้อมูล (Development from Feedback)
 • ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ในที่ทำงาน(Learning Environment)

 

MATCHING PERFORMANCE LEVELS WITH YOUR LEADERSHIP STYLES 

 • การใช้ภาวะผู้นำให้สอดคล้องตามลักษณะของบุคคล
 • การยอมรับรูปแบบภาวะผู้นำที่หลากหลาย
 • การลดบทบาทและมอบอำนาจตามลักษณะความพร้อมของบุคคล
 • ผลกระทบการใช้ภาวะผู้นำในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน


ลักษณะการฝึกอบรม:

หลักสูตร1วัน เน้นเรื่องการฝึกปฏิบัติและบทบาทสมมุติ

ในรูปแบบกิจกรรม สถานการณ์จำลอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการบรรยาย ประกอบสื่อการสอนที่หลากหลาย

 

สัดส่วนการฝึกอบรม:

 

  บรรยายประกอบสื่อการสอน 

  30%

  จำลองสถานการณ์และบทบาทสมมุติ

  20%

  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 20%

  กิจกรรมประกอบการเรียนรู้

  30%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม และจำนวนผู้รับการฝึกอบรม:

1วัน, ไม่เกิน 30คน

 

วิทยากร:

กัปตัน จีรพัฒน์ เอี่ยมสรรพางค์

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า