สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรสื่อสารให้ได้งานได้ใจแบบผู้นำยุคใหม่
Leadership Conversation & Feedback

หลักสูตรจัดฝึกอบรมเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์ ช่วยลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น : โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

 

Leadership Conversation & Feedback

หลักสูตรสื่อสารให้ได้งานได้ใจแบบผู้นำยุคใหม่ (หลักสูตร 1 วัน)

 

“สร้างความเชื่อมั่นผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์” 

 

กลุ่มเป้าหมาย: สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 20 ท่านเพื่อผลลัพธ์สูงสุด

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ: ได้แนวทางในการสื่อสารกันอย่างชัดเจนเข้าใจตรงกัน ช่วยลดความขัดแย้ง และส่งเสริมทีมงานด้วยการสะท้อนกลับแบบสร้างสรรค์

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

 1. ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นที่มีสไตล์แตกต่างกัน 
 2. เข้าใจบุคลิกภาพ/พฤติกรรมของตนเองและความเป็นตัวตนของตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อนร่วมงาน และทีมงานที่มีความหลากหลาย ทำให้สามารถปรับตัวในการสื่อสาร กับแต่ละบุคคลที่ต่างสไตล์กันได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 3. ได้แนวทางการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

หัวข้อการอบรม:

 1. เข้าใจรูปแบบบุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆ (4 สไตล์) ที่ส่งผลต่อการทำงาน การสื่อสาร แรงจูงใจ จุดแข็งและข้อจำกัดของบุคคลแต่ละสไตล์
 2. เข้าใจรูปแบบบุคลิกภาพและพฤติกรรมของตนเองและทีมงาน
 3. เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารต่างๆ เพื่อปรับใช้กับบุคคลแต่ละสไตล์
 4. สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ทีมงาน ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 5. เรียนรู้กระบวนการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์
 6. สร้างแผนพัฒนาการสื่อสารส่วนบุคคลเพื่อลดข้อจำกัดต่างๆ

 

รูปแบบการอบรม:
 

 • ใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 9.00 – 16.30 น.
 • Presentation: การบรรยาย และชมคลิปวีดีโอ (30%)
 • Workshop: กิจกรรมกลุ่ม สถานการณ์จำลอง สะท้อนมุมมองและ ความคิดเห็น (70%)
 • หมายเหตุ: ทำแบบประเมิน DISC ด้วยเครื่องมือ Worldwide Personal Assessment Tool (ไม่เกิน 20 นาที)

 

อำนวยการสอนโดย

 • โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาด้านการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจให้แก่องค์กรข้ามชาติ และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง 
 • โค้ชผู้บริหาร, Professional Certified Coach (PCC)
 • CEO สถาบัน BE Management Coach
 • นายกสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
 • อดีตประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ

 

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า