สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

การโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัว
(1-on-1 Executive Coaching)

โค้ชผู้บริหาร เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ โค้ชบี ขนิษฐา

         เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารรายบุคคล ในรูปแบบการสนทนาแบบตัวต่อตัว (1-on-1 Coaching) โดยใช้หลักการโค้ชตามมาตรฐานสากลของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF) โดยเป้าหมายการโค้ชนั้น จะเป็นวัตถุประสงค์ที่มาจากทั้งโจทย์/เป้าหมายองค์กร และเป้าหมายการโค้ชส่วนบุคคลของผู้บริหารท่านนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการทำงานในองค์กร เช่น การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนงานที่สำคัญๆ ขององค์กร (Strategic Planning) การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) การเตรียมตัวสืบทอดตำแหน่งที่สูงขึ้น (Succession Planning) การบริหารอารมณ์ (Emotion Management) ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นต้น โดยทั่วไป โปรแกรมการโค้ชตัวต่อตัวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน มีการใช้เครื่องมือและรูปแบบการวัดผลกันตามที่กำหนดร่วมกันระหว่างโค้ช ผู้บริหารผู้รับการโค้ช และผู้เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น ผู้บริหารระดับสูง และ HR

ผลลัพธ์ที่ได้ตลอดกระบวนการโค้ช คือการดึงศักยภาพของผู้บริหารแต่ละท่านออกมาใช้ ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงทั้งด้านผลงาน และสุขภาวะทางกายและจิตใจของแต่ละท่าน นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้กระบวนการโค้ช เพื่อนำไปปรับใช้กับทีมงานได้อีกด้วย ที่สุดแล้ว ผลที่จะได้รับคือความสุขในการทำงาน และความสำเร็จร่วมกันระหว่างตัวผู้บริหารเอง ทีมงาน และองค์กร

ตัวอย่างกระบวนการโค้ช
เครื่องมือการโค้ชและการวัดผลที่ได้มาตรฐานระดับโลกของสถาบัน BE Management Coach เช่น

  • การโค้ชตามจรรยาบรรณและสมรรถนะหลักการโค้ช ของ ICF
  • การโค้ชจุดแข็ง (Strengths Coaching)
  • การโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาบวก และคำถามเชิงบวก Appreciative Inquiry (AI)
  • การประเมินกรอบความคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)
  • การประเมินผลช่วงก่อน (Pre-Coaching) ระหว่างการโค้ช (Mid-Coaching)
    และหลังการโค้ช (Post-Coaching) ด้วยเครื่องมือการประเมิน 360 องศามาตรฐานระดับโลก และสามารถปรับ (Customize)
    ให้เป็นไปตามข้อมูลสมรรถนะหลักของบริษัทลูกค้าได้ตามความต้องการ

Testimonials
“ประโยชน์ที่ได้จากการโค้ช:
1) สามารถพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำได้มากขึ้น
2) สามารถพัฒนา และ ดึงศักยภาพของทีม มาใช้ได้เป็นอย่างดี
ทำให้สามารถคาดหวังผลงานได้สูงขึ้นกว่าเดิม
3) เพิ่มมุมมอง ช่องทางในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากขึ้น
4) สามารถเพิ่มบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
สี่ข้อนี้ได้ผลดีหลังจากที่ได้รับการโค้ชจากอาจารย์นะครับ”


– คุณประเสริฐ ปลื้มปัญญา SVP – Senior Project Management Specialist, DTGO Group

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. โค้ชมีความรู้ทุกเรื่องที่จะโค้ชหรือ?
โค้ช ICF จะใช้กระบวนการโค้ชนำบริบท/เนื้อหา โดยจะมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทางออก ไม่เจาะลึกลงไปในรายละเอียดหรือปัญหา ดังนั้น การโค้ชแบบนี้จะสามารถใช้ได้กับการโค้ชทุกเรื่อง เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชผลการปฏิบัติงาน และโค้ชชีวิต

2. ไม่ได้มีปัญหาอะไร จะโค้ชได้หรือเปล่า?
ผู้รับการโค้ชไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีปัญหา อาจเป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะผู้นำให้ดียิ่งขึ้น หรือกระทำการในเรื่องต่างๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น หลายองค์กรจ้างโค้ช ICF เพื่อโค้ชให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง หรือบุคลากรที่เป็น Talent ให้พัฒนาศักยภาพได้รวดเร็วขึ้นไปอีก

3. หากเรามั่นใจว่าเราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างรอบด้านแล้ว ทำไมเราต้องรับการโค้ชอีก?
โค้ชช่วยให้การคิดวิเคราะห์ของผู้รับการโค้ชกระจ่างชัดขึ้น มีมุมมองที่หลากหลายขึ้น และอาจค้นพบทางเลือกใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการโค้ชที่เราเรียกว่า AHA Moment แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้รับการโค้ช หากไม่เชื่อมั่นในกระบวนการแล้ว ก็อาจไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้

4. โค้ชแล้วอะไรๆ จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจริงหรือ?
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ หากผู้รับการโค้ชเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ช ให้คำมั่นสัญญากับตนเอง และลงมือทำตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย

จากประสบการณ์ส่วนตัวของบีในการทำงานโค้ชมากว่า 6 ปี ได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง ต่างก็รู้จัก และให้ความเชื่อมั่นในการว่าจ้างโค้ช ICF เป็นโค้ชให้แก่ผู้นำ ผู้บริหาร หรือบุคลากรสำคัญๆ ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF ทั้งในระดับ Associate Certified Coach (ACC) คือมีประสบการณ์การโค้ช มาไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง และระดับ Professional Certified Coach (PCC) คือมีประสบการณ์การโค้ชมาไม่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า