สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

การโค้ชแบบกลุ่ม/ทีม
(Group/Team Coaching)

ทีมเวิร์ค ด้วยการโค้ชกลุ่มทีม

          การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching): ในการโค้ชกลุ่ม เป็นกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน (ไม่เกิน 15 ท่าน) มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ใช้พลังของกลุ่ม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างร่วมกัน (เช่น ผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย 10 คน – หัวข้อในการโค้ชกลุ่มคือ การสร้าง Employee Engagement) โดยมีโค้ชเป็นผู้นำกระบวนการ… ในกระบวนการโค้ชกลุ่มนั้น ผู้ที่เป็นโค้ช จำเป็นต้องมีทักษะการอำนวยการประชุม (หรือ Facilitation Skill) นอกเหนือไปจากทักษะและกระบวนการโค้ชที่ใช้ในการโค้ชแบบตัวต่อตัว โดยโค้ชจะต้องกำหนดกฎ กติกา มารยาท (Ground Rules) ในเซสชั่นการโค้ชกลุ่ม ว่าอะไรที่ทำได้/ทำไม่ได้ (เช่น ในระหว่างการโค้ช ห้ามรับโทรศัพท์/ห้ามใช้คอมพิวเตอร์) การเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้แบ่งปันข้อมูล และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน การต่อยอดความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนกันและกัน ช่วยดึงศักยภาพของทุกคนในกลุ่ม ในตอนท้ายของการโค้ช จะมีการสรุป Action Plan หรือแผนงานของแต่ละบุคคล/หน่วยงาน ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแยกย้ายไปลงมือปฏิบัติ และนัดติดตามผลความคืบหน้ากันต่อไป การวัดผลลัพธ์ความสำเร็จของแต่ละคนในกลุ่ม อาจไม่เกี่ยวข้องกันเสมอไป

          การโค้ชทีม (Team Coaching): ทักษะและกระบวนการที่ใช้จะคล้ายกับการโค้ชกลุ่ม แตกต่างกันเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าร่วม Team Coaching นี้ จะเป็นคนที่มาจากทีมเดียวกัน (ไม่เกิน 15 ท่าน) มีเป้าหมายร่วมกัน เช่น ทีม HR, ทีม Sales, ทีมบัญชีการเงิน เป็นต้น ในการทำ Team Coaching จะช่วยสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นในทีม แชร์ข้อมูล ประเด็นปัญหาที่ประสบมาจากการทำงานในบทบาทคล้ายๆ กัน ได้ประโยชน์จากการต่อยอดความคิดกันได้ดียิ่งขึ้น … และสุดท้าย เมื่อมี Action Plan หรือแผนลงมือปฏิบัติ ก็จะระบุผู้รับผิดชอบและกรอบเวลากันอย่างชัดเจน เพื่อไปลงมือทำ และนัดติดตามผลกันต่อไป การวัดผลลัพธ์ความสำเร็จของทีมเป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน

Testimonials
“ประโยชน์ที่ได้รับจากการโค้ชกลุ่ม Talent คือ
1) ทุกคนในทีมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากขึ้นพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ
2) ความสัมพันธ์ในทีมงานมีมากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ (จิตผู้ประกอบการ) มากขึ้น
3) ทำให้เข้าใจว่าทุกๆคนสามารถเป็นโค้ชให้กับคนอื่นได้ด้วยกัน “ฟังและตั้งคำถาม” ครับ”

– คุณมนูญ ขันธุรา Assistant Department Manager – Discrete Production HQ., ROHM Integrated Systems Thailand

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า