สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา (Our Vision)

วิสัยทัศน์ของเรา
(Our Vision)

“The Most Trusted Coaching School in Thailand for Organizations, Leaders,
and People Development with the World-Class Coaching Standard.

เป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในการพัฒนาองค์กร ผู้นำ และบุคลากร
ด้วยศาสตร์และศิลป์การโค้ชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก

พันธกิจของเรา (Our Mission)

พันธกิจของเรา
(Our Mission)

1.สนับสนุนให้องค์กรของลูกค้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างไม่สิ้นสุดเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability) ด้วยการ…

– พัฒนาผู้นำองค์กรด้วยศาสตร์การโค้ช (Executive & Leadership Coaching) รายบุคคลและแบบกลุ่ม

– ให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาบุคลากรขององค์กร ด้วยบริการครบวงจร และองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานโค้ช/วิทยากร/ที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์หลากหลาย (Coaching, Training, Mentoring, Facilitation, HR Consulting)

2.สร้างโค้ชมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณและคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
(World – Class Coaching Professional) และสนับสนุนการฝึกฝนและการพัฒนาทักษะ
การโค้ชอย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า