สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา (Our Vision)

วิสัยทัศน์ของเรา
(Our Vision)

“The Most Trusted Coaching School in Thailand for Organizations, Leaders,
and People Development with the World-Class Coaching Standard.

เป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในการพัฒนาองค์กร ผู้นำ และบุคลากร
ด้วยศาสตร์และศิลป์การโค้ชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก

พันธกิจของเรา (Our Mission)

พันธกิจของเรา
(Our Mission)

1.สนับสนุนให้องค์กรของลูกค้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization ) อย่างไม่สิ้นสุดเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ( Sustainability ) ด้วยการ…

– พัฒนาผู้นำองค์กรด้วยศาสตร์การโค้ช ( Executive Coaching )

– พัฒนาบุคลากรขององค์กร ทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม ด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานโค้ชและวิทยากรที่มีคุณภาพ ( Training, Coaching, Team Building )

2.สร้างโค้ชมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณและคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
( World – Class Coaching Professional ) และสนับสนุนการฝึกฝนและการพัฒนาทักษะ
การโค้ชอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Learning )

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า