สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

ประวัติโค้ชและวิทยากร

ขนิษฐา หล่อลักษณ์ (โค้ชบี)

Executive Coach, Trainer, HR/OD Consultant

โค้ชผู้บริหาร วิทยากร และที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร นายกสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ อดีตประธานสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ

โค้ชบี ขนิษฐา มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ในด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กร ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจให้แก่สถาบันการเงิน องค์กรข้ามชาติ และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง

โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ “ โค้ชผู้นำเพื่อความสุขและสำเร็จ ”
โค้ชผู้บริหาร วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความรักและหลงใหลในศาสตร์การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน โค้ชบี ได้นำประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่ปรึกษาและองค์กรข้ามชาติหลายแห่ง มากว่า 20 ปี มาผสมผสานกับศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยเสริมสร้างความสุขและความสำเร็จให้เกิดขึ้นองค์กรของท่านโดยเริ่มต้นที่บุคลากรแต่ละท่าน แล้วขยายผลไปยังทีมงานและองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • Executive & Leadership Coaching การโค้ชผู้นำองค์กร/ผู้บริหาร/หัวหน้างาน
 • Business Group & Team Coaching การโค้ชกลุ่ม/ทีมเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจ
 • Project Management การบริหารโครงการ
 • IT Management การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Risk Management การบริหารความเสี่ยง
 • HR Organization Development Consulting ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร
 • Talent Management & Succession Planning การบริหารพนักงานดาวเด่นและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
 • People Manager Excellence ทักษะการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)

การศึกษา

ปริญญาโท

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี

สารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร Mini Master

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานโดยย่อ

 • ปัจจุบัน: CEO สถาบัน BE Management Coach, โค้ชผู้บริหาร วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
 • นายกสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation Association)
 • อดีตประธานคณะกรรมการสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (Past President – ICF Bangkok Chapter’s Leadership Team)
 • ประธานคณะกรรมการสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (President of ICF Bangkok Chapter Leadership Team) มีนาคม 2018 – มีนาคม 2019
 • คณะกรรมการสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (ICF Bangkok Chapter Leadership Team) 2015-2017
 • HR Business Partner และ Business Risk Management Director บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้อำนวยการอาวุโส IT Project & Risk Management บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการอาวุโส Risk & Control Services บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จำกัด
 • ผู้จัดการอาวุโส Governance Risk Compliance Services บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ IT Audit Division ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการ Enterprise Risk Services บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

ประกาศนียบัตรด้านการโค้ช วิทยากร และการพัฒนาองค์กร (บางส่วน)

 • Professional Certified Coach (PCC) รับรองโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF) ตรวจสอบรายชื่อโค้ชที่ได้รับการรับรองและยังคงสถานะเป็นสมาชิก ICF ได้ทาง https://coachfederation.org/credentialed-coach-finder
 • ICF Registered Mentor โค้ชพี่เลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)
 • Certificate of Executive & Leadership Coaching (CELC) โดยสถาบันโค้ชไทยร่วมกับ Towards Mastery ประเทศออสเตรเลีย
 • Appreciative Inquiry (AI) Coaching Program โดยสถาบันโค้ชไทยร่วมกับ Towards Mastery ประเทศออสเตรเลีย
 • Certified Behavioral & Career Consultant (CBCC, DISC) โดย Lifeskill Resources ประเทศสิงคโปร์
 • Learning Organization Workshop by Peter Senge (OD Guru) โดย PMAT
 • Innovative Trainer by Ajarn Chaiyos Punsakulchai
 • Principle of Life Coaching โดย Thailand Coaching Academy
 • ‘Who Am I’ โดยองค์กร PRH ประเทศฝรั่งเศส
 • Appreciative Inquiry (AI) Neuro-Linguistic Program (NLP) Coaching Program Certificate by Better Life Education
 • Certified Internal Auditor (CIA), The Institutes of Internal Auditors (IIA), USA
 • MBTI Certified Practitioner by Potentia
 • Certificate of Search Inside Yourself (SIY) Program, SIY Leadership Institute (Google)
 • Certificate of Design Thinking, Stanford University

ประสบการณ์ด้านงานโค้ช วิทยากรและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ (บางส่วน)

 • บรรยายเรื่อง Knowledge Management ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปี 2559
 • ที่ปรึกษาโครงการ Knowledge Management ให้แก่กรมสรรพสามิต ปี 2559
 • จัดสอนหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป “บรรลุทุกเป้าหมายด้วยนวัตกรรมการโค้ช” ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559
 • บรรยายหลักสูตรการตั้งเป้าหมายเพื่อชีวิตที่สุขและสมดุล ให้แก่นิสิตปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558
 • ที่ปรึกษาและโค้ชผู้บริหาร ให้แก่บริษัท Pandora Production, Eagle Ottawa (Manufacturing), Arun Wealth (Leasing), All Thai Taxi กรุงไทยธุรกิจบริการ (Services) บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (Agriculture), DTGO (Real Estate), ROHM, AXA Insurance
 • จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน (Team Building) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมตั้งแต่ 30 – 400 คน
 • ผู้จัดการโครงการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชองค์กรให้แก่ dtac
 • จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับหลักสูตรการโค้ช การพัฒนาผู้นำ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยง การบริหารโครงการ ให้แก่ผู้บริหารในองค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวทช SCG อารียาพร็อพเพอร์ตี้ Kimberly Clarke ธนาคารธนชาต Homepro, Seiko, SCBLIFE, Syngenta, JT (International), NEO Corporate, Karin Audit, บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน), NEO Corporate (FMCG), Demier Group ฯลฯ
 • โค้ชผู้บริหารแบบ 1-on-1 และการโค้ชกลุ่ม/ทีม ให้แก่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำหลายแห่ง
 • จัดฝึกอบรมและประสานร่วมมือกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรในการจัดทำ Competencies และ Job Description เพื่อนำมาใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กร เช่น การจัดทำ Competencies การบริหารจัดการพนักงานดาวเด่น และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management & Succession Planning) ให้แก่องค์กรชั้นนำหลายแห่ง
 • จัดสอนหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป “เก่งได้ทั้งทีม (Effective Group & Team Coaching)”
 • จัดสอนหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป “เสริมเก่ง สร้างสุข ด้วยการจับถูก (AI)”
 • จัดสอนหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป “BE Positive Leader with Coaching & Mentoring ผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง” โดยจัดมาแล้วถึง 5 รุ่น
 • จัดสอนหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป “หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากล  BE Positive Professional Coaching Program” อนุมัติหลักสูตรโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) ในรูปแบบ Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) 60 ชั่วโมง  ซึ่งเปิดมาแล้วเป็นรุ่นที่ 5 ในปี 2563 นี้
 • จัดสอนหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป “ICF Mentoring Program for ACC/PCC” โปรแกรมการเป็น พี่เลี้ยงสำหรับผู้ต้องการสอบใบรับรองการโค้ชตามมาตรของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) ซึ่งเปิดมาแล้วเป็นรุ่นที่ 6 ในปี 2563 นี้

รายชื่อองค์กรที่เคยใช้บริการงานโค้ช ฝึกอบรม และที่ปรึกษา (บางส่วน)

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา
 • กรมสรรพสามิต
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูนิเวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มบริษัท DTGO (Real Estate)
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ (Services)
 • Pandora Production (Jewelry)
 • ROHM Integrated Systems (Thailand)
 • AXA Insurance
 • บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • Eagle Ottawa (Manufacturing)
 • Arun Wealth (Leasing)
 • All Thai Taxi
 • Homepro
 • Seiko
 • SCBLIFE
 • Syngenta
 • JT International
 • Karin Audit
 • Demier Group
 • Construction LINES, ฯลฯ

ทีมโค้ชและวิทยากรของเรา

ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล (โค้ชชัย)

เพราะเราคือพาร์ทเนอร์แห่งความสำเร็จ

สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ (โค้ชโจ้)

ถ้าอยากจะทำแค่ข้อสอบอนุบาล แล้วเมื่อไรชีวิตจะจบมหาวิทยาลัย

วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์ (โค้ชเพ็ญ)

ทุกคนมีศักยภาพ พร้อมที่จะปรากฏเมื่อมีโอกาส

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า