สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

11 สมรรถนะหลักที่โค้ช ICF ต้องรู้ !!
สำหรับใช้ในปี ค.ศ.2020
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

11 สมรรถนะหลัก ที่โค้ช-ICF-ต้องรู้-2020-โค้ชบี ขนิษฐา สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ

11 สมรรถนะหลักที่โค้ช ICF ต้องรู้ !!
สำหรับใช้ในปี ค.ศ.2020
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

11 สมรรถนะหลัก ของโค้ช ที่บัญญัติโดย สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ หรือ International Coaching Federation (ICF) ซึ่งเป็นทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่โค้ช ICF จะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม: โดยโค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

11 สมรรถนะของโค้ชตามหลัก สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ โดย โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ โค้ชผู้บริหาร/โค้ชผู้นำ และที่ปรึกษาการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์  EXECUTIVE COACH, TRAINER, HR/OD CONSULTANT
โค้ชผู้บริหาร วิทยากร และที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร นายกสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ อดีตประธานสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ

 

วันนี้โค้ชขอมาแบ่งปัน 11 สมรรถนะ ของโค้ชตามหลักสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ หรือ International Coaching Federation (ICF) ซึ่งเป็นทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่โค้ชจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามค่ะ

ก่อนอื่นขอทบทวนความหมายของการโค้ชตามหลักสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ดังนี้
“การโค้ช คือความร่วมมือระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ มีการ ท้าทายเชิงความคิด เพื่อจุดประกายให้ผู้รับการโค้ชเห็นโอกาส และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อสร้างความสำเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและการทำงาน” (ICF)

 

 11 สมรรถนะหลัก ของโค้ช ตามหลักของ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ มีอะไรบ้าง ลองมาดูกัน

 

 • สมรรถนะที่ 1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพโค้ช
  เข้าใจ มีจริยธรรม ปฏิบัติตาม สื่อสารความแตกต่างของการโค้ชกับแนวทางการช่วยเหลือของวิชาชีพอื่นได้อย่างชัดเจน เช่น การให้คำปรึกษา จิตบำบัด ซึ่งโค้ชจะไม่ใช้แนวทางเหล่านั้น
 • สมรรถนะที่ 2 การตกลงกันเพื่อโค้ชงาน
  อธิบายกระบวนการ ตกลงเงื่อนไข วัตถุประสงค์ และขอบเขตการโค้ช การทำความเข้าใจกันและกันระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ที่จะทำให้การโค้ชประสบผลสำเร็จ
 • สมรรถนะที่ 3 การสร้างความไว้วางใจ
  สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย
  แสดงความห่วงใย จริงใจ เคารพในตัวตนของผู้รับการโค้ช สนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้ผู้รับการโค้ชเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • สมรรถนะที่ 4 การอยู่กับปัจจุบันขณะระหว่างการโค้ช
  มีสติอย่างสมบูรณ์อยู่กับผู้รับการโค้ชในระหว่างโค้ช
  ใช้สัญชาตญาณ ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ผู้รับการโค้ชมองเห็นทางเลือกใหม่ๆ มีอารมณ์ขันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี ไม่พัวพันไปกับอารมณ์ของผู้รับการโค้ช
 • สมรรถนะที่ 5 การฟังเชิงรุก
  จับประเด็น สรุป สะท้อนกลับ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ฟังในสิ่งที่เขาพูดและไม่ได้พูด
  อยู่กับประเด็นของเขาไม่ใช่ของโค้ช ได้ยินถึงความกังวล เป้าหมาย ค่านิยม และความเชื่อของเขา ฟังโดยไม่ตัดสิน
 • สมรรถนะที่ 6 การถามแบบทรงพลัง
  ใช้คำถามที่สะท้อนว่าโค้ชฟังเชิงลึกและเข้าใจมุมมองของผู้รับการโค้ช คำถามที่ช่วยให้เขาค้นพบ เห็นแจ้ง เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกิดความมุ่งมั่นและลงมือทำ คำถามที่สร้างวิสัยทัศน์และแผนงานให้เขาเดินไปข้างหน้าตามที่ปรารถนา
 • สมรรถนะที่ 7 การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
  สื่อสารอย่างกระชับชัดเจน ชัดแจ้ง ตรงไปตรงมาในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
  ทำให้ผู้รับการโค้ชเข้าใจจากมุมมองต่างๆ ระบุประเด็นการโค้ช ใช้ภาษาเหมาะสม ใช้คำอุปมาอุปมัย/เปรียบเทียบให้เขาเห็นภาพ
 • สมรรถนะที่ 8 การสร้างความตระหนักรู้
  แปลความหมายเรื่องราวอย่างถูกต้องเพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชตระหนักและกระจ่างชัดยิ่งขึ้น ช่วยให้เขาหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านความกังวล การรับรู้/ตีความ ช่วยให้เขาค้นพบความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึกใหม่ๆ ในตนเองเพื่อความมั่นใจและมุ่งมั่นในการเดินทางสู่เป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจ ชื่นชมจุดแข็ง การเรียนรู้ และการเติบโตของเขา
 • สมรรถนะที่ 9 การออกแบบแผนการลงมือทำ
  สร้างโอกาสให้ผู้รับการโค้ชเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านงานและส่วนตัว เพื่อมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจ ช่วยสำรวจความคิดและทางออกเพื่อหาทางเลือกต่างๆ และตัดสินใจ กระตุ้นความคิดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ “ลงมือทำทันที” ฉลองความสำเร็จ ให้กำลังใจ
 • สมรรถนะที่ 10 การวางแผนและการตั้งเป้าหมาย
  วางแผนการโค้ช หาเป้าหมายร่วมกันกับผู้รับการโค้ช สร้างแผนการโค้ชที่ท้าทายแต่ทำได้จริง วัดได้ เฉพาะเจาะจง กำหนดวันที่เสร็จสมบูรณ์ ปรับแผนการโค้ชตามกระบวนการและสถานการณ์
 • สมรรถนะที่ 11 การจัดการความก้าวหน้าและสำนึกความเป็นเจ้าของ
  ทำให้ผู้รับการโค้ชสนใจและรับผิดชอบต่อสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเขา ติดตามสอบถาม รับทราบสิ่งที่เขาได้ทำ/ไม่ได้ทำ และทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ สนับสนุนให้เขามีวินัยในตนเอง สร้างสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อแผนงานที่วางไว้

เป็นยังไงกันบ้างคะ นี่ขนาดเวอร์ชั่นย่อ  ยังเข้าใจยากและยาวขนาดนี้ ^^ หากสนใจจะต้องศึกษาเพิ่มเติม และฝึกฝนการโค้ชจริง จึงจะเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะ

สำหรับเอกสารฉบับเต็ม สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของ ICF นะคะ…

 

สมรรถนะการโค้ชชุดใหม่ หรือ New Competency Model 8 ข้อ โดยจะเริ่มใช้ปี ค.ศ.2021

ICF  ได้ประกาศสมรรถนะการโค้ชชุดใหม่ หรือ New Competency Model 8 ข้อ โดยจะเริ่มใช้ปี ค.ศ.2021 โปรดติดตามรายละเอียดภาษาไทย ได้ในบทความต่อไปของเราค่ะ โดยท่านสามารถกรอกอีเมลในช่อง “รับข้อมูลข่าวสารบทความทางอีเมล” ด้านล่าง หรือติดตามได้ตามช่องทางด้านล่างค่ะ..

 

 • ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอการโค้ช จากทางสถาบัน BE Management Coach ได้ที่: YouTube Channel  : “คลิก”

 • ติดตามทุกการอัพเดท โปรโมชั่นต่างๆ ของทางสถาบัน BE Management Coach ได้ที่Facebook Page  “คลิก”

 • และไม่พลาดทุกข่าวสารก่อนใคร หรือติดต่อสถาบัน BE Management Coach โดยตรงได้ที่LINE Official Account  “คลิก”

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมงตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 6

 

สำหรับ หลักสูตรโค้ช ประกาศนียบัตร โค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง มาตรฐานสากล (ICF) รุ่นที่  6 
เรากำลังเปิดรับสมัครนะคะ โดยเราจะเริ่มเรียนกันในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 

 

*** พร้อมโปรโมชั่นราคาลดพิเศษ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนและรับส่วนลดที่มากกว่า ***

ราคาปกติ 69,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,830 บาท รวมเป็น 73,830 บาท) 

 • ราคาพิเศษ PRO เดือนมิถุนายน ลดเหลือ 50,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500 บาท รวมเป็น 53,500 บาท)
  เมื่อชำระเงินจอง 10,000 บาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563     
 • ราคาพิเศษ PRO เดือนกรกฎาคม  ลดเหลือ 55,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,850 บาท รวมเป็น 58,850 บาท)
  เมื่อชำระเงินจอง 10,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563   
 • ราคาพิเศษ PRO เดือนสิงหาคม  ลดเหลือ 59,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,130 บาท รวมเป็น 63,130 บาท)
  เมื่อชำระเงินจอง 10,000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2563 และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 กันยายน 2563   


รับเพียงไม่เกิน 20 ที่นั่งนะคะ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>  

ภาพประกอบบทความ Cr. freepik.com

Share

รับข้อมูลข่าวสารบทความทางอีเมล

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า