สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

2024 พัฒนาผู้นำ ในปีแห่งความท้าทาย ได้ด้วย “การโค้ชผู้บริหาร”

หากได้ฟังข่าวสารแนวโน้มการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศในปี 2024 นี้แล้ว ผู้บริหารองค์กรคงได้ทราบถึงความท้าทาย อันเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากจะควบคุม อย่างไรก็ตาม องค์กรควรให้ความสำคัญในการพัฒนาปัจจัยที่เราควบคุมได้ นั่นคือ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรระดับผู้นำ ผู้บริหารองค์กรนั่นเองค่ะ

 

จากผลการวิจัยระดับโลก โดยสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF) https://coachingfederation.org/ และผลการวิจัยจากองค์กรด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลายแห่ง มีตัวเลขสถิติที่สูงขึ้นขององค์กรต่างๆ ในการใช้บริการโค้ชผู้บริหาร เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย และตอบโจทย์ความท้าทายขององค์กร

 

การโค้ชผู้บริหาร หรือ “Executive Coaching” มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยองค์กรได้ ในหลายวัตถุประสงค์ ดังนี้:

 

  1. พัฒนาภาวะผู้นำ: การให้บริการ coaching ช่วยในการพัฒนาทักษะการบริหารในระดับสูง ช่วยผู้นำในการระบุความแข็งแกร่งและจุดเปราะบางที่ควรได้รับการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการเติบโตทั้งด้านบุคลิกภาพและด้านการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

  1. เพิ่มประสิทธิภาพ: ผู้ให้บริการ coaching ทำงานร่วมกับผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม โดยให้ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย และคำแนะนำในการปรับปรุงทักษะหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้มีผลลัพธ์องค์กรที่ดีขึ้น

 

  1. การจัดการข้อขัดแย้ง: ผู้บริหารมักพบกับความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและข้อขัดแย้งในองค์กร การให้บริการ coaching จะเป็นที่ช่วยในการพูดคุยเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทาย ให้ข้อเสนอแนะ และช่วยพัฒนากลยุทธ์สำหรับการจัดการข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. การจัดการการเปลี่ยนแปลง: ในช่วงเวลาที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง ผู้นำอาจต้องเผชิญกับความกดดันและความไม่แน่นอน การให้บริการ coaching สามารถช่วยในการนำทางการเปลี่ยนแปลง ให้การสนับสนุน และช่วยผู้นำปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่

 

  1. การวางแผนสืบทอดศักยภาพ: การให้บริการ coaching เป็นที่สำคัญในการระบุและพัฒนาผู้นำศักยภาพภายในองค์กร นำไปสู่การวางแผนสืบทอดศักยภาพ แน่นอนไปพร้อมกับการเตรียมคนให้พร้อมรับบทบาทระดับสูง

 

  1. การจัดการความเครียด: บทบาทของผู้บริหารสูงส่วนใหญ่มีความเครียดสูง การให้บริการ coaching ช่วยในการจัดการความเครียด พัฒนาสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งในการเผชิญหน้ากับความต้องการของตนเอง

 

  1. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำ ผู้ให้บริการ coaching สามารถช่วยผู้บริหารในการปรับปรุงทักษะการสื่อสาร ให้ข้อความที่ชัดเจน โน้มน้าว และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

  1. การเสริมภาวะอัจฉริยะทางอารมณ์: การให้บริการ coaching มักเน้นการพัฒนาภาวะอัจฉริยะทางอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิผล รวมถึงการรู้ตัว เห็นภาพรวม และความสามารถในการนำและจัดการอารมณ์ทั้งของตนเองและผู้อื่น

 

  1. การเพิ่มระดับความสุขของพนักงาน: เมื่อผู้บริหารได้รับการ coaching มีผลกระทบบวกต่อองค์กรทั้งหมด ผู้นำที่มีความทุ่มเทและมุ่งมั่น มักส่งผลให้ทีมงานขับเคลื่อนและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

โดยสรุปแล้ว การโค้ชผู้บริหาร หรือ Executive Coaching คือหนึ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรที่สำคัญอย่างยิ่ง ในปี 2024 นี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และพัฒนาตนเองของผู้นำ ผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ปรับปรุงการทำงาน บริหารทีมงาน และมีส่วนร่วมในความสำเร็จโดยรวม และความยั่งยืนขององค์กร

 

โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์

โค้ชผู้บริหาร และอดีตประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (2018-2019)

CEO สถาบัน BE Management Coach

Share

Tag

รับข้อมูลข่าวสารบทความทางอีเมล

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า