สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง
ตามมาตรฐานการโค้ชสากล (ICF)
BE Positive Professional Coaching Program

  (รุ่น4) หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล (ICF) BE Positive Professional Coaching Program


  ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล (ICF) BE Positive Professional Coaching Program รุ่น 4 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบีขนิษฐา หล่อลักษณ์


  ภาวะผู้นำ พัฒนาด้วย หลักสูตรโค้ช

  ภาวะผู้นำ พัฒนาด้วย หลักสูตรโค้ช  (รุ่น3) หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล (ICF) BE Positive Professional Coaching Program


  ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล (ICF) BE Positive Professional Coaching Program รุ่น 3 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบีขนิษฐา หล่อลักษณ์
  (รุ่น2) หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล (ICF) BE Positive Professional Coaching Program


  ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล (ICF) BE Positive Professional Coaching Program รุ่น 2 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบีขนิษฐา หล่อลักษณ์
  (รุ่น1) หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล (ICF) BE Positive Professional Coaching Program


  ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล (ICF) BE Positive Professional Coaching Program รุ่น 1 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบีขนิษฐา หล่อลักษณ์


  Coaching skill,Coaching Process,สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF),พัฒนาบุคลากร,ภาวะผู้นำ ใน หลักสูตรโค้ชมืออาชีพ โดยโค้ชบี ขนิษฐา

  Coaching skill,Coaching Process,สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF),พัฒนาบุคลากร,ภาวะผู้นำ ใน หลักสูตรโค้ชมืออาชีพ โดยโค้ชบี ขนิษฐาเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า