สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

ICF หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ ชื่อใหม่ กับ 6 องค์กรใหญ่
ของ องค์กรโค้ช ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อการเติบโตก้าวไกลไปด้วยกัน
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

โค้ชมืออาชีพที่รับรองโดย ICF สถาบัน BE Management coach โค้ชบี ขนิษฐา

ICF หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ ชื่อใหม่ กับ 6 องค์กรใหญ่
ของ องค์กรโค้ช ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อการเติบโตก้าวไกลไปด้วยกัน
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของ ICF หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาระน่ารู้สำหรับโค้ชมืออาชีพ หรือ ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรโค้ชมืออาชีพ : โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

      ในปี ค.ศ.2020 นี้ ICF – International Coach Federation หรือ สหพันธ์โค้ชนานาชาติ ก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “International Coaching Federation” หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF)

ซึ่ง ICF ประกาศว่าเรื่องนี้เป็นมากกว่าชื่อใหม่ เป็นจุดเปลี่ยนไปสู่วิธีการใหม่ในการให้บริการโค้ช การฝึกอบรมด้านการโค้ช ลูกค้า ชุมชนและโลกของเรา ซึ่ง ICF มีวิสัยทัศน์ และมั่นใจว่า “การโค้ช เป็นส่วนสำคัญของสังคมที่เจริญรุ่งเรือง”

      ในครั้งนี้ ICF ได้ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ โดยมีการทำงานขององค์กรครอบครัวที่มีเอกลักษณ์บทบาทหน้าที่แตกต่างกันถึง 6 องค์กร (Six Family Organizations) แต่ละองค์กรมีคณะกรรมการและทรัพยากรเฉพาะเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป บีได้สรุปงานหลักๆ ของแต่ละองค์กรของ ICF ไว้ดังนี้ค่ะ รายละเอียดของแต่ละองค์กร หากมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะคะ

  • ICF Coaching in Organizations – ส่งเสริมการนำการโค้ชเข้าไปพัฒนาองค์กรต่างๆ ตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร การออกแบบมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมการโค้ชภายในองค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • ICF Coach Training – พัฒนาและบริหารจัดการการอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมการโค้ช สร้างแพลตฟอร์มที่จำเป็นในการฝึกอบรม และสร้างเครือข่ายและโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • ICF Credentials and Standards – พัฒนาและบริหารจัดการกระบวนการรับรองโค้ชมืออาชีพ พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานของโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองโดย ICF
  • ICF Foundation – เชื่อมต่อและจัดหาโค้ชมืออาชีพและการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เพื่อเร่งและขยายผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางสังคมผ่านการโค้ช
  • ICF Professional Coaches – เป็นสมาคมโดยมีสมาชิกที่เป็นโค้ชที่ได้รับการฝึกฝนตามมาตรฐานของ ICF มาแล้ว
  • ICF Thought Leadership – ผู้นำทางความคิดของ ICF เป็นนิติบุคคลที่มุ่งเน้นการวิจัย เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักนวัตกรรม นักวิจัย เทคโนโลยี ผู้ร่วมทุน สื่อ และผู้มีอิทธิพลในการสร้างและรักษาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงสุดเกี่ยวกับศิลปะและการโค้ช

     

      จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้ และความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ICF โดยส่วนตัวแล้วบีจึงเชื่อมั่นว่า วงการการโค้ชตามมาตรฐาน ICF นี้ จะมีการพัฒนาเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาชีพโค้ช และด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้นำ และองค์กรต่างๆ และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโดยรวมอย่างแน่นอนค่ะ

โค้ช ICF คืออะไร .. ทำไมจึงได้รับความไว้วางใจในระดับโลก !!??

โค้ช ICF คืออะไร ทำไมจึงมีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจให้เป็นโค้ชแก่ผู้นำ ผู้บริหาร และ Talent ขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ลองมาดูกันค่ะ

 International Coaching Federation (ICF) หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ  ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร องค์กรด้านการโค้ชที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำนักงานใหญ่ก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสาขาอยู่กว่า 140 ประเทศทั่วโลก ICF เป็นผู้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพด้านการโค้ชในระดับโลก เป็นองค์กรอิสระในการให้การรับรองผู้ประกอบวิชาชีพโค้ช และช่วยสร้างเครือข่ายระดับโลกให้แก่โค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองทุกท่าน

      ความหมายของการโค้ชที่กำหนดโดย ICF ได้แก่ “การโค้ช คือ การเป็นหุ้นส่วนกับผู้รับการโค้ช ในการกระตุ้นความคิด และใช้กระบวนการที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เขาใช้ศักยภาพในตนเองอย่างสูงสุด ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน”

      การโค้ชในรูปแบบ ICF นี้กำลังเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างในช่วงหลายปีมานี้ เนื่องจากเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งต่อตัวผู้ที่ฝึกฝนเป็นโค้ชเองในด้านทัศนคติเชิงบวก และยังช่วยโค้ชให้ผู้อื่นเกิดทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมาย เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง และสามารถหาทางออกหรือวิธีการในการบรรลุเป้าหมายของเขาได้เองอีกด้วย

      ICF ได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโค้ช ICF ทุกคนที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม เช่น การอ้างอิงถึง ICF การรักษาความลับของลูกค้า การระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การไม่แบ่งแยกความแตกต่างในด้านต่างๆ ของผู้รับการโค้ช เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ICF มีโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องจริยธรรมของโค้ชและโรงเรียนที่จัดสอนการโค้ชในแบบ ICF ดังนั้น จึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้ ICF มีความแตกต่างและน่าเชื่อถือในระดับโลก

      นอกจากนี้ ยังมี 11 สมรรถนะหลัก ซึ่งต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนจากโรงเรียนการโค้ชที่มีมาตรฐานและจัดหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติโดย ICF เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการโค้ชให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตัวอย่างของ 11 สมรรถนะหลัก เช่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การอยู่กับปัจจุบันขณะระหว่างการโค้ช การฟังเชิงรุก การตั้งคำถามทรงพลัง การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน การสร้างความตระหนักรู้ การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ความรับผิดชอบและการติดตามความก้าวหน้า

      สิ่งสำคัญที่จะทำให้โค้ชได้อย่างมีประสิทธิผล คือการฝึกฝนอยู่เสมอ ทบทวนผลการโค้ชแต่ละครั้ง และศึกษาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและเครื่องมือการโค้ช หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการโค้ชได้ดียิ่งขึ้น

+++++++++++++++++++
คำถามที่พบบ่อย
+++++++++++++++++++

  1. โค้ชมีความรู้ทุกเรื่องที่จะโค้ชหรือ?

โค้ช ICF จะใช้กระบวนการโค้ชนำบริบท/เนื้อหา โดยจะมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทางออก ไม่เจาะลึกลงไปในรายละเอียดหรือปัญหา ดังนั้น การโค้ชแบบนี้จะสามารถใช้ได้กับการโค้ชทุกเรื่อง เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชผลการปฏิบัติงาน และโค้ชชีวิต

  1. ไม่ได้มีปัญหาอะไร จะโค้ชได้หรือเปล่า?

ผู้รับการโค้ชไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีปัญหา อาจเป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะผู้นำให้ดียิ่งขึ้น หรือกระทำการในเรื่องต่างๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น หลายองค์กรจ้างโค้ช ICF เพื่อโค้ชให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง หรือบุคลากรที่เป็น Talent ให้พัฒนาศักยภาพได้รวดเร็วขึ้นไปอีก

  1. หากเรามั่นใจว่าเราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างรอบด้านแล้ว ทำไมเราต้องรับการโค้ชอีก?

โค้ชช่วยให้การคิดวิเคราะห์ของผู้รับการโค้ชกระจ่างชัดขึ้น มีมุมมองที่หลากหลายขึ้น และอาจค้นพบทางเลือกใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการโค้ชที่เราเรียกว่า AHA Moment แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้รับการโค้ช หากไม่เชื่อมั่นในกระบวนการแล้ว ก็อาจไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้

  1. โค้ชแล้วอะไรๆ จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจริงหรือ?

การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ หากผู้รับการโค้ชเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ช ให้คำมั่นสัญญากับตนเอง และลงมือทำตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย

จากประสบการณ์ส่วนตัวของบีในการทำงานโค้ชมากว่า 6 ปี ได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง ต่างก็รู้จัก และให้ความเชื่อมั่นในการว่าจ้างโค้ช ICF เป็น โค้ชให้แก่ผู้นำ โค้ชผู้บริหาร หรือบุคลากรสำคัญๆ ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF ทั้งในระดับ Associate Certified Coach (ACC) คือมีประสบการณ์การโค้ชมาไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง และระดับ Professional Certified Coach (PCC) คือมีประสบการณ์การโค้ชมาไม่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง และผ่านการฝึกอบรมตามข้อกำหนดของ ICF

สำหรับ หลักสูตรโค้ช ประกาศนียบัตร โค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง มาตรฐานสากล (ICF) 
 “สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่”  >>  

Share

รับข้อมูลข่าวสารบทความทางอีเมล

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า